Urząd Stanu Cywilnego

Ewidencja Ludności

Działalność gospodarcza

Młodzieżowa Rada Gminy Malczyce

Rejestr uchwał

Rejestr zarządzeń

Ochrona środowiska

Konsultacje Społeczne

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Statystyki

mod_vvisit_counterDzisiaj1386
mod_vvisit_counterWczoraj6419
mod_vvisit_counterTen tydzień8791
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzień17057
mod_vvisit_counterTen miesiąc48449
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc74608
mod_vvisit_counterWszystkie3971729

Aktualnie: gości 25, 
botów 8 połączonych
Twój IP: 44.192.94.177
Dzisiaj: Lip 17, 2024


Deklaracja dostępności PDF Drukuj

Deklaracja dostępności strony Urzędu Gminy Malczyce

Urząd Gminy w Malczycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Deklaracja dostępności strony Urzędu Gminy Malczyce.

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-02-06
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-24

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Joanna Solska.
 • E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 • Telefon: 71 317 90 66

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Malczyce
 • Adres: ul.Traugutta 15
  55-320 Malczyce
 • E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 • Telefon: 71 317 90 66

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Malczyce posiada dwa wejścia do budynku. Wejścia nie są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, barierą są schody. W budynku nie ma możliwości zamontowania windy. Przy bocznym wejściu, na wysokości ok. 1 m znajduje się oznaczony dzwonek, za pomocą którego osoby z niepełnosprawnościami sygnalizują swoją obecność przy budynku i zgłaszają chęć skorzystania z usług Urzędu Gminy Malczyce. Dodatkowo zachęcamy w pierwszej kolejności do kontaktowania się telefonicznie z sekretariatem Urzędu Gminy, nr tel. 71 317 92 23 wew. 200  lub mailowo: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Po zdefiniowaniu potrzeby Klienta, określony zostanie termin ewentualnego spotkania z pracownikiem merytorycznie realizującym obsługę. Po załatwieniu sprawy, pracownik Urzędu służy pomocą osobie niepełnosprawnej w opuszczeniu Urzędu. Powyższe zasady mają zastosowanie do obsługi Klientów z niepełnosprawnościami, Klientów z ograniczeniem zdolności ruchowej, a w uzasadnionych przypadkach również innych Klientów, którzy zgłaszają taką potrzebę.

Wniosek o zapewnienie dostępności

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,  każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować Gminę Malczyce o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej tego podmiotu,  o których mowa w art. 6 pkt 1 lub 3.

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej "wnioskiem o zapewnienie dostępności".

Wniosek o zapewnienie dostępności jest wnoszony do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związane żądanie zapewnienia dostępności zawarte we wniosku.

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

 1. Dane kontaktowe wnioskodawcy.
 2. Wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym, informacyjno-komunikacyjnym.
 3. Wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą.
 4. Wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Pobierz wniosek o zapewnienie dostępności.

Wnioski o zapewnienia dostępności można składać:

 • drogą pocztową na adres korespondencyjny: Gmina Malczyce, ul. Traugutta 15, 55-320 Malczyce
 • drogą elektroniczną na adres strony e-mailowej Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 • poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą – /malczyceug/SkrytkaESP

W przypadku niezapewnienia dostępności, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności. Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni, zgodnie z zapisami art. 32 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2020 poz. 1062)

Wniosek

Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Gminy w Malczycach

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) Wójt Gminy Malczyce Zarządzeniem nr 46/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 powołał koordynatora do spraw dostępności Panią Joannę Solską.

Kontakt z koordynatorem ds. dostępności :

- przy użyciu poczty elektronicznej , adres e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

-w siedzibie Urzędu Gminy Malczyce ul. Traugutta 15, pokój nr. 10

-korespondencyjnie  na adres: Urząd Gminy Malczyce  ul. Traugutta 15, 55-320 Malczyce

-telefonicznie pod numerem telefonu : 71-3179-223 wew.200

 

Zadania koordynatora :

-wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez jednostki organizacyjne Gminy Malczyce

-przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez jednostki organizacyjne Gminy Malczyce

-monitorowanie działalności jednostek organizacyjnych Gminy Malczyce w zakresie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami

 

Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

 


 

 

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2023-2026 - więcej załącznik

 


 

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wprowadza obowiązek sporządzenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez te podmioty publiczne, które zgodnie z ustawą wyznaczyły koordynatora do spraw dostępności. Wójt Gminy Malczyce, jako organ władzy  publicznej, o którym mowa w art .14  ww. ustawy realizując obowiązek ujęty w art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy przygotowała plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dokument zawiera działania  zaplanowane na lata 2021 – 2022  jakie Gmina Malczyce podejmie, aby w większym stopniu dostosować swoje funkcjonowanie do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. 

W planie na rzecz poprawy zapewniania dostępności urzędu zostały zaproponowane kierunki działań w trzech obszarach: architektonicznym, cyfrowym oraz informacyjno-komunikacyjnym, o których jest mowa w art. 6 ustawy. Przedstawione propozycje rozwiązań uwzględniają zarówno potrzebę kontynuacji działań wskazanych w rekomendacjach z przeprowadzonego audytu, który odbył się w  2021 r. oraz zapisów ustawy.

We wnioskach z audytu znalazły się rekomendacje działań do realizacji w celu zapewnienia dostępności urzędu we wszystkich obszarach wskazanych w ustawie.

W obszarze dostępności architektonicznej zaplanowano:

-instalację windy / podnośnika zewnętrznego umożliwiającego dostęp do budynku dla osób z niepełnosprawnością ruchową

-montaż szerokich drzwi wejściowych

-przebudowę schodów zewnętrznych oraz montaż  bezpiecznych poręczy

-wyróżnienie początku i końca wszystkich biegów schodowych

-szerokie korytarze bez przeszkód, lub w braku możliwości ich likwidacji  oznaczenie ich  kontrastowym kolorem 

-przeniesienie biura obsługi klienta na parter budynku

-przystosowanie lady w biurze obsługi klienta, po przez jej obniżenie

-montaż platformy wewnątrz budynku umożliwiający sprawną komunikację poziomą  

-remont toalety mający na celu  spełnianie kryteriów dostępności

 

 

 

W obszarze dostępności informacyjno-komunikacyjnej zaplanowano:

-zakup i montaż stacjonarnej pętli indukcyjnej w biurze obsługi klienta oraz zakup przenośnej pętli indukcyjnej, która może być wykorzystana doraźnie według potrzeb

-zamieszczenie na stronie internetowej informacji o urzędzie w tekście łatwym do czytania i zrozumienia oraz filmu tłumaczonego na język migowy.

- montaż tyflomapy urzędu , umożliwiającej zapoznanie się z rozkładem pomieszczeń w budynku.

W obszarze dostępności cyfrowej zaplanowano :

-dostosowanie  strony internetowej gminy do wytycznych dla dostępności treści internetowych WCAG 2.0, które zapewniają użytkownikom pełny dostęp do materiałów i funkcjonalności strony :

-nawigowanie po stronie bez użycia myszki

-opisy alternatywne grafik i zdjęć

-możliwość powiększenia strony, zwiększenia kontrastu

-uwzględnienie napisów i opisów treści udostępnianych na stronie w odrębnym pliku

 

Katalog powyżej wymienionych  działań gmina planuje przeprowadzić przy wsparciu finansowym, o które będzie wnioskować do PEFRON. Mając to na uwadze obecnie  trwają prace projektowe oraz kosztorysowe, poprzedzające zaplanowaną przebudowę budynku, której celem nadrzędnym jest zapewnienie dostępności .

Monitoring realizacji działań na rzecz poprawy dostępności prowadzony będzie przez Koordynatora do spraw dostępności, w ramach tego procesu do dnia 1 marca każdego roku przygotowane zostanie sprawozdanie z realizacji planu działania za rok uprzedni. Roczne raporty z realizacji planu będą zatwierdzane przez Wójta Gminy Malczyce.

 

Na dzień 01.07.2023 r. w ramach poprawy zapewnienia dostępności w Urzędzie Gminy Malczyce wprowadzono następujące udogodnienia:

 1. Zakupiono przenośną pętlę indukcyjną, szczególnie pomocną dla osób słabosłyszących, - która jest dostępna w Sekretariacie Urzędu.
 2. Zakupiono tyflomapę urzędu, która pokazuje układ pomieszczeń w budynku i w ten sposób usprawnia komunikację.
 3. W ramach zapewnienia spawanej ewakuacji z budynku, zwłaszcza dla osób z niepełnosprawnościami zakupiono matę ewakuacyjną, która jest umieszczona przy Sekretariacie.
 4. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym/ przewodnikiem.
 5. Istnieje możliwość skorzystania z funkcji tłumacza PJM, jednak w tym celu należy co najmniej 3 dni robocze wcześniej zgłosić tę potrzebę go urzędu.
 6. Przeniesiono Biuro Obsługi Klienta na parter budynku.
 7. Obniżono ladę w Biurze Obsługi Klienta.

  

Załączniki:
PlikOpisDodałRozmiar
Pobierz (Raport dostępności_gmina Malczyce_stan _1_01_2021.pdf)Raport dostępności_gmina Malczyce_stan _1_01_2021.pdf Redaktor898 Kb
Pobierz (Raport dostępności_GOPS_stan _1_01_2021.pdf)Raport dostępności_GOPS_stan _1_01_2021.pdf Redaktor104 Kb
Pobierz (Raport dostępności GOK_stan_1_01_2021.pdf)Raport dostępności GOK_stan_1_01_2021.pdf Redaktor5508 Kb
Pobierz (Wniosek o dostępność.docx)Wniosek o zapewnienie dostępności Administrator techniczny20 Kb

Liczba odwiedzin: 3813
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator techniczny
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator techniczny
Osoba, która opublikowała informację: Administrator techniczny
Data wytworzenia informacji: 2020-10-09 11:55:22
Data udostępnienia informacji: 2020-10-09 13:55:52
Data ostatniej modyfikacji: 2023-07-18 06:41:33
Dziennik zmian