Urząd Stanu Cywilnego

Ewidencja Ludności

Działalność gospodarcza

Młodzieżowa Rada Gminy Malczyce

Rejestr uchwał

Rejestr zarządzeń

Ochrona środowiska

Konsultacje Społeczne

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Statystyki

mod_vvisit_counterDzisiaj1568
mod_vvisit_counterWczoraj6419
mod_vvisit_counterTen tydzień8973
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzień17057
mod_vvisit_counterTen miesiąc48631
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc74608
mod_vvisit_counterWszystkie3971911

Aktualnie: gości 22, 
botów 4 połączonych
Twój IP: 44.192.94.177
Dzisiaj: Lip 17, 2024


Deklaracja dostępności
Wersja z: 2021-11-15 09:51:21. Zapisał: Redaktor

Deklaracja dostępności strony Urzędu Gminy Malczyce

Urząd Gminy w Malczycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Deklaracja dostępności strony Urzędu Gminy Malczyce.

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-02-06
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-24

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Joanna Solska.
 • E-mail: sekretarz@malczyce.wroc.pl
 • Telefon: 71 317 90 66

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Malczyce
 • Adres: ul.Traugutta 15
  55-320 Malczyce
 • E-mail: sekretariat@malczyce.wroc.pl
 • Telefon: 71 317 90 66

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Malczyce posiada dwa wejścia do budynku. Wejścia nie są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, barierą są schody. W budynku nie ma możliwości zamontowania windy. Przy bocznym wejściu, na wysokości ok. 1 m znajduje się oznaczony dzwonek, za pomocą którego osoby z niepełnosprawnościami sygnalizują swoją obecność przy budynku i zgłaszają chęć skorzystania z usług Urzędu Gminy Malczyce. Dodatkowo zachęcamy w pierwszej kolejności do kontaktowania się telefonicznie z sekretariatem Urzędu Gminy, nr tel. 71 317 92 23 wew. 200  lub mailowo: sekretariat@malczyce.wroc.pl. Po zdefiniowaniu potrzeby Klienta, określony zostanie termin ewentualnego spotkania z pracownikiem merytorycznie realizującym obsługę. Po załatwieniu sprawy, pracownik Urzędu służy pomocą osobie niepełnosprawnej w opuszczeniu Urzędu. Powyższe zasady mają zastosowanie do obsługi Klientów z niepełnosprawnościami, Klientów z ograniczeniem zdolności ruchowej, a w uzasadnionych przypadkach również innych Klientów, którzy zgłaszają taką potrzebę.

Wniosek o zapewnienie dostępności

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,  każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować Gminę Malczyce o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej tego podmiotu,  o których mowa w art. 6 pkt 1 lub 3.

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej "wnioskiem o zapewnienie dostępności".

Wniosek o zapewnienie dostępności jest wnoszony do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związane żądanie zapewnienia dostępności zawarte we wniosku.

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

 1. Dane kontaktowe wnioskodawcy.
 2. Wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym, informacyjno-komunikacyjnym.
 3. Wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą.
 4. Wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Pobierz wniosek o zapewnienie dostępności.

Wnioski o zapewnienia dostępności można składać:

 • drogą pocztową na adres korespondencyjny: Gmina Malczyce, ul. Traugutta 15, 55-320 Malczyce
 • drogą elektroniczną na adres strony e-mailowej sekretariat@malczyce.wroc.pl
 • poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą – /malczyceug/SkrytkaESP

W przypadku niezapewnienia dostępności, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności. Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni, zgodnie z zapisami art. 32 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2020 poz. 1062)

Wniosek

Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Gminy w Malczycach

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) Wójt Gminy Malczyce Zarządzeniem nr 46/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 powołał koordynatora do spraw dostępności Panią Joannę Solską.

Kontakt z koordynatorem ds. dostępności :

- przy użyciu poczty elektronicznej , adres e-mail sekretariat@malczyce.wroc.pl

-w siedzibie Urzędu Gminy Malczyce ul. Traugutta 15, pokój nr. 10

-korespondencyjnie  na adres: Urząd Gminy Malczyce  ul. Traugutta 15, 55-320 Malczyce

-telefonicznie pod numerem telefonu : 71-3179-223 wew.200

 

Zadania koordynatora :

-wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez jednostki organizacyjne Gminy Malczyce

-przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez jednostki organizacyjne Gminy Malczyce

-monitorowanie działalności jednostek organizacyjnych Gminy Malczyce w zakresie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami

Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wprowadza obowiązek sporządzenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez te podmioty publiczne, które zgodnie z ustawą wyznaczyły koordynatora do spraw dostępności.

Wójt Gminy Malczyce, jako organ władzy  publicznej, o którym mowa w art .14  ww. ustawy realizując obowiązek ujęty w art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy przygotowała plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dokument zawiera działania  zaplanowane na lata 2021 – 2022  jakie Gmina Malczyce podejmie, aby w większym stopniu dostosować swoje funkcjonowanie do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. 

W planie na rzecz poprawy zapewniania dostępności urzędu zostały zaproponowane kierunki działań w trzech obszarach: architektonicznym, cyfrowym oraz informacyjno-komunikacyjnym, o których jest mowa w art. 6 ustawy. Przedstawione propozycje rozwiązań uwzględniają zarówno potrzebę kontynuacji działań wskazanych w rekomendacjach z przeprowadzonego audytu, który odbył się w  2021 r. oraz zapisów ustawy.

We wnioskach z audytu znalazły się rekomendacje działań do realizacji w celu zapewnienia dostępności urzędu we wszystkich obszarach wskazanych w ustawie.

W obszarze dostępności architektonicznej zaplanowano:

-instalację windy / podnośnika zewnętrznego umożliwiającego dostęp do budynku dla osób z niepełnosprawnością ruchową

-montaż szerokich drzwi wejściowych

-przebudowę schodów zewnętrznych oraz montaż  bezpiecznych poręczy

-wyróżnienie początku i końca wszystkich biegów schodowych

-szerokie korytarze bez przeszkód, lub w braku możliwości ich likwidacji  oznaczenie ich  kontrastowym kolorem 

-przeniesienie biura obsługi klienta na parter budynku

-przystosowanie lady w biurze obsługi klienta, po przez jej obniżenie

-montaż platformy wewnątrz budynku umożliwiający sprawną komunikację poziomą  

-remont toalety mający na celu  spełnianie kryteriów dostępności

 

 

 

W obszarze dostępności informacyjno-komunikacyjnej zaplanowano:

-zakup i montaż stacjonarnej pętli indukcyjnej w biurze obsługi klienta oraz zakup przenośnej pętli indukcyjnej, która może być wykorzystana doraźnie według potrzeb

-zamieszczenie na stronie internetowej informacji o urzędzie w tekście łatwym do czytania i zrozumienia oraz filmu tłumaczonego na język migowy.

- montaż tyflomapy urzędu , umożliwiającej zapoznanie się z rozkładem pomieszczeń w budynku.

W obszarze dostępności cyfrowej zaplanowano :

-dostosowanie  strony internetowej gminy do wytycznych dla dostępności treści internetowych WCAG 2.0, które zapewniają użytkownikom pełny dostęp do materiałów i funkcjonalności strony :

-nawigowanie po stronie bez użycia myszki

-opisy alternatywne grafik i zdjęć

-możliwość powiększenia strony, zwiększenia kontrastu

-uwzględnienie napisów i opisów treści udostępnianych na stronie w odrębnym pliku

 

Katalog powyżej wymienionych  działań gmina planuje przeprowadzić przy wsparciu finansowym, o które będzie wnioskować do PEFRON. Mając to na uwadze obecnie  trwają prace projektowe oraz kosztorysowe, poprzedzające zaplanowaną przebudowę budynku, której celem nadrzędnym jest zapewnienie dostępności .

Monitoring realizacji działań na rzecz poprawy dostępności prowadzony będzie przez Koordynatora do spraw dostępności, w ramach tego procesu do dnia 1 marca każdego roku przygotowane zostanie sprawozdanie z realizacji planu działania za rok uprzedni. Roczne raporty z realizacji planu będą zatwierdzane przez Wójta Gminy Malczyce.