Urząd Stanu Cywilnego

Ewidencja Ludności

Działalność gospodarcza

Młodzieżowa Rada Gminy Malczyce

Rejestr uchwał

Rejestr zarządzeń

Ochrona środowiska

Konsultacje Społeczne

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Statystyki

mod_vvisit_counterDzisiaj224
mod_vvisit_counterWczoraj2067
mod_vvisit_counterTen tydzień9091
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzień8879
mod_vvisit_counterTen miesiąc25961
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc65326
mod_vvisit_counterWszystkie3382297

Aktualnie: gości 19, 
botów 1 połączonych
Twój IP: 18.232.179.37
Dzisiaj: Wrz 22, 2023


Posiedzenia Komisji PDF Drukuj

Posiedzenia Komisji Rady Gminy 

2023

Komisja Oświaty, Spraw Społecznych, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisja Budżetu i Rozwoju Gminy komisja w terenie  w dniu 23.06.2023 r. o godz. 15.30

 1. Funkcjonowanie świetlic w Gminie – przegląd świetlic we wszystkich  miejscowościach Gminy.
 2. Funkcjonowanie sportu na terenie Gminy – informacja organizacji sportowych ze swojej działalności
 3. Przegląd placów zabaw i boisk sportowych.

 

Komisja Budżetu i Rozwoju Gminy posiedzenie w dniu 20.06.2023 r. o godz. 15.00

 1. Analiza wykonania Budżetu Gminy Malczyce za rok 2022.
 2. Informacja na temat działalności gminy w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym utrzymanie terenów rekreacyjnych i sportowych.
 3. Opiniowanie projektów uchwał:

(pr. nr 55) w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Malczyce

(pr.nr 56) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok

(pr.nr 57) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium

(pr. nr 58 ) trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Malczyce

(pr. nr 59) powołania Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2024-2027

(pr. nr 60) wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 

(pr. nr 61) wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 

(pr. nr 62) wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 

(pr. nr 63) wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 

(pr. nr 64) wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

(pr. nr 65) wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 

(pr. nr 66) wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

4. Sprawy różne


 

 

Komisja Budżetu i Rozwoju Gminy posiedzenie w dniu 23.05.2023 r. o godz. 14.00

 1. Informacja o przedsięwzięciach infrastrukturalnych w zakresie kanalizacji gminy – harmonogram prac.
 2. Analiza finansowa  i rzeczowa systemu gospodarowania odpadami
 3. Sprawozdanie z działalności gminy w zakresie współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 4. Analiza sprawozdania finansowego OSP.
 5. Informacja na temat ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy ochrona przeciwpowodziowa oraz wyposażenie i utrzymanie gminnego magazynu przeciwpowodziowego
 6. Opiniowanie projektów uchwał.

 (Pr. nr 39) w sprawie rozwiązania Komisji Statutowej

(Pr. nr 40) w sprawie uchylenia Uchwały nr XXXV/186/2017 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 kwietnia 2017 r.  w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Malczyce i nadania jej statutu

(Pr. nr 41) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 

(Pr. nr 42) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 

(Pr. nr 43) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 

(Pr. nr 44) w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Malczyce na lata 2023 – 2026

(Pr. nr 45) w sprawie wprowadzenia Regulaminu przewozu osób, bagażu i zwierząt w gminnym publicznym transporcie zbiorowym na terenie gminy Malczyce realizowanym przez operatora Malczyckie Usługi Komunalne Sp. z o.o.

(Pr. nr 46) w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/345/2023 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych i bezpłatnych oraz zasad taryfowych w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich na terenie gminy Malczyce

(Pr. nr 47) w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych  dla dzieci i młodzieży z terenu  gminy Malczyce”

(Pr. nr 48) w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania wsparcia materialnego uczniom w ramach „Lokalnego programu  wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Malczyce”

(Pr. nr 49) w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Malczyce

(Pr. nr 50) w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/293/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 października 2018 r.  w sprawie Statutu Gminy Malczyce

(Pr. nr 51) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Malczycach za 2022 rok

(Pr. nr 52) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Malczycach za 2022 rok

(Pr. nr. 53) w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Malczyce”

 

Komisja Budżetu i Rozwoju Gminy posiedzenie w dniu 18.04.2023 r. o godz. 14.00

 1. Spotkanie grantobiorców z przedstawicielem Gminy Domaniów w sprawie  zwrotu grantu w związku z wymianą źródeł ciepła.
 2. Sprawozdanie z działalności MUK za 2022 r.
 3. Informacja o przedsięwzięciach infrastrukturalnych w zakresie kanalizacji gminy – harmonogram prac.
 4. Opiniowanie projektów uchwał.

- ( pr. nr 29) zmiany uchwały Rady Gminy Malczyce nr III/21/2018 z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte programem oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego dla osób objętych programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

- (pr. nr 30) nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w miejscowości Malczyce

- (pr. nr 31) zmieniająca Uchwałę nr LII/308/2022 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Malczyce na lata 2023 – 2030, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

- (pr. nr 32) wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

- (pr. nr 33) wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

- (pr. nr 34) wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

- ( pr. nr 35) przyjęcia Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu  gminy Malczyce

-  ( pr. nr 36 ) przyjęcia regulaminu udzielania wsparcia materialnego uczniom w ramach „Lokalnego programu  wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Malczyce”

5. Sprawy różne


 

 

Komisja Oświaty, Spraw Społecznych, Rolnictwa i Ochrony Środowiska posiedzenie w dniu 18.04.2023 r. o godz. 13.00

 1. Sprawozdanie z działalności MUK za 2022 r. – temat będzie omówiony na komisji Budżetu i Rozwoju Gminy
 2. Lokalizacja dzikich wysypisk śmieci i koszty ich likwidacji oraz przeciwdziałanie ich powstawaniu.
 3. Kontrola stanu dróg gminnych oraz potrzeby ich remontu po uszkodzeniach zimowych.
 4. Opiniowanie projektów uchwał.
 5. Sprawy różne

 


 

Komisja Rewizyjna w dniu 28.03.2023 r. o godz. 11.00

1. Kontrola działalności Malczyckich Usług Komunalnych Sp z o.o

 


 

 

Komisja Budżetu i Rozwoju Gminy oraz Komisja Oświaty, Spraw Społecznych, Rolnictwa i Ochrony Środowiska posiedzenie w dniu 21.03.2023 r. o godz. 14.30

 1. Sprawozdanie z działalności GOPS, SP ZOZ, GOKiS.
 2. Analiza sprawozdania finansowego GOPS, SP ZOZ, GOKiS.
 3. Opiniowanie projektów uchwał:

(Pr. nr 19) w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Malczyce

(Pr. nr 20) w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Malczyce w 2023 roku.

(Pr. nr 21) zmieniająca Uchwałę nr XX/137/2020 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 sierpnia 2020r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Malczyce.”

(Pr. nr 22) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz dotychczasowego najemcy w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Malczyce

(Pr. nr 23) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w południowej części obrębu Chomiąża oraz w południowo-wschodniej części obrębu Rachów.

(Pr. nr 24) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 

(Pr. nr 25) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

(Pr. nr 26) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Malczyce a Gminami tworzącymi Inny Instrument Terytorialny Subregionu Wrocławskiego, wydzielania na ten cel odpowiedniego majątku oraz opracowania dokumentu strategicznego Innego Instrumentu Terytorialnego na lata 2021-2027, zwanym Strategią IIT SW.

(Pr. nr 27) w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych i bezpłatnych oraz zasad taryfowych w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich na terenie gminy Malczyce

     4. Sprawy różne.

 


 

Komisja Budżetu i Rozwoju Gminy oraz Komisja Oświaty, Spraw Społecznych, Rolnictwa i Ochrony Środowiska posiedzenie w dniu 21.02.2023 r.

 1. Informacja o działalności Gminy w zakresie wykorzystania środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2022.
 2. Analiza sprawozdania finansowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 3. Analiza stanu bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego.
 4. Opiniowanie projektów uchwał.

(pr.nr 6) w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia nauczycieli, na które będzie przyznawane dofinansowanie w 2023 roku

(pr.nr 12)  w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Malczyce na lata 2023-2030

(pr.nr 13) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w rejonie ul. Szkolnej w Malczycach

(pr.nr 14) w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego o zmianę rodzaju miejscowości

(pr.nr 15) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 

(pr.nr 16) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

       5. Sprawy różne

 


 

 

Komisja Budżetu i Rozwoju Gminy oraz Komisja Oświaty, Spraw Społecznych, Rolnictwa i Ochrony Środowiska posiedzenie w dniu 24.01.2023 r. 

 1. Sprawozdanie z działalności promocji oraz kalendarz imprez na rok 2023 w Gminie Malczyce.
 2. Analiza wydatków na promocję Gminy Malczyce za 2022 r.
 3. Informacja o działalności świetlic wiejskich, plan na 2023 r. – harmonogram zajęć.
 4. Wybór zastępcy przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy 
 5. Wybór zastępcy przewodniczącego Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
 6. Opiniowanie projektów uchwał:

(pr. nr 2) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 

(pr. nr 3) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 

(pr. nr 4) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 

(pr. nr 5) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 

(pr. nr 6) w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia nauczycieli, na które będzie przyznawane dofinansowanie w 2023 roku - wycofany

 (pr. nr 7) w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu obowiązującej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych

(pr. nr 8) w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych „na żądanie”, organizowanych na terenie gminy Malczyce i udostępnionych dla operatorów i przewoźników publicznego transportu zbiorowego oraz warunków i zasad korzystania z nich 

(pr. nr 9) w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami do budynków mieszkalnych przy ul. Szkolnej w  Rusku”

 

      7. Sprawy różne

 

2022

 Komisja Budżetu i Rozwoju Gminy posiedzenie w dniu 27.12.2022 r. o godz. 13.00

 1. Opracowanie planu pracy i przyjęcie przez poszczególne Komisje Stałe Rady Gminy.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

(pr. nr 84) wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malczyce na lata 2023- 2035

(pr. nr 85) budżetu Gminy Malczyce na 2023 r.

(pr. nr 86) uchwalenia planu pracy Rady Gminy Malczyce na 2023 r.

( pr.nr 87) zmiany regulaminu określającego wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Malczyce

(pr.nr 88) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Malczyce na lata  2023 - 2026

(pr. nr 89) nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Malczyce

 (pr.nr 90) rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Malczyce

(pr. nr 91) określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu obowiązującej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych

(pr. nr 92) wyrażenia zgody zawarcie przez Gminą Malczyce jako Organizatora publicznego transportu zbiorowego z  Malczyckimi Usługami Komunalnymi Sp. z o.o. jako Operatorem umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

3.Sprawy różne

 


 

 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji posiedzenie w dniu 20 grudnia 2022 r. o godz. 15.00

1. Skargi na bezczynność Wójta Gminy Malczyce w związku z niewykonywaniem  czynności nakazanych prawem, polegających na zapewnieniu dostępu do danych przestrzennych, dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 


 

  Komisja Budżetu i Rozwoju Gminy posiedzenie w dniu 13.12.2022 r. o godz. 14.00

 1. Prace nad budżetem Gminy Malczyce na 2023 r -  projekt budżetu
 2. Opracowanie planu pracy poszczególnych Komisji Stałych Rady Gminy.
 3. Sprawy różne

 


 

 Komisja Budżetu i Rozwoju Gminy posiedzenie w dniu 29.11.2022r. o godz. 14.30 

 1. Analiza finansowa i rzeczowa systemu gospodarki odpadami.   
 2. Opiniowanie projektów uchwał:

( pr. nr 81) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  na 2023 rok

(pr. nr 82) w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od środków transportowych

(pr.nr 83) w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Malczyce na lata 2023-2030, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

     3. Sprawy różne


 

Komisja Rewizyjna  posiedzenie w dniu  22 listopada  2022 r. o godz. 14.00

 1. Kontrola realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w szczególności związanych z rozliczeniem finansowym.
 2. Sprawy różne

 


 

 Komisja Budżetu i Rozwoju Gminy oraz Komisja Oświaty, Spraw Społecznych, Rolnictwa i Ochrony Środowiska posiedzenie w dniu 22 listopada 2022 r. o godz. 15.00

 1. Strategia Rozwoju Gminy Malczyce na lata 2023-2030
 2. Prace nad budżetem  Gminy Malczyce na 2023 rok.  
 3. Opiniowanie projektów uchwał:

- ( pr. nr 75) w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Malczyce

- (pr. nr 77) zmieniająca uchwałę  nr XLVI/249/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 marca 2018r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu w Malczycach prowadzonym przez Gminę Malczyce

- ( pr. nr 78) uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Malczyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023

- (pr. nr 79) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malczyce na lata 2022-2028.

- (pr. nr 80) zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2022 r.

    4. Sprawy różne

 

 


Liczba odwiedzin: 357
Osoba, która wytworzyła informację: Redaktor
Osoba, która odpowiada za treść: Redaktor
Osoba, która opublikowała informację: Redaktor
Data wytworzenia informacji: 2022-11-22 10:58:59
Data udostępnienia informacji: 2022-11-22 11:59:34
Data ostatniej modyfikacji: 2023-06-15 05:50:48
Dziennik zmian