Urząd Stanu Cywilnego

Ewidencja Ludności

Działalność gospodarcza

Młodzieżowa Rada Gminy Malczyce

Rejestr uchwał

Rejestr zarządzeń

Ochrona środowiska

Konsultacje Społeczne

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Statystyki

mod_vvisit_counterDzisiaj1392
mod_vvisit_counterWczoraj6419
mod_vvisit_counterTen tydzień8797
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzień17057
mod_vvisit_counterTen miesiąc48455
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc74608
mod_vvisit_counterWszystkie3971735

Aktualnie: gości 21, 
botów 5 połączonych
Twój IP: 44.192.94.177
Dzisiaj: Lip 17, 2024


Posiedzenia Komisji PDF Drukuj

Posiedzenia Komisji Rady Gminy 

 


 

 2024


 Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy w dniu 7.02.2024 r. o godz. 15.00 na temat:

1.Opiniowanie projektu  uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2024 r.

 


 

Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy oraz Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Rolnictwa i Ochrony Środowiska  w dniu 24 stycznia 2024 r. o godz. 14:00 na temat:

 

 1. Omówienie Strategii Rozwoju Gminy Malczyce na lata 2023-2030
 2. Sprawozdanie z działalności promocji oraz kalendarz imprez na 2024 r.
 3. Analiza wydatków na promocję Gminy Malczyce za 2023 r.
 4. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:

(pr. nr 1) wyboru ławników

(pr. nr 2) przyjęcia "Strategii Rozwoju  Gminy Malczyce na lata 2023-2030"

(pr. nr 3) zamiaru likwidacji dodatkowej lokalizacji Szkoły Podstawowej im. Skarbów Dolnego Śląska w Malczycach

(pr. nr 4) zniesienia współwłasności na nieruchomościach stanowiących współwłasność Gminy Malczyce i osoby fizycznej

(pr. nr 5)  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ewidencyjnych nr 11, 139 oraz części działek ewidencyjnych nr 69, 70, 71 w obrębie Rachów

( pr. nr 6) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ewidencyjnych nr 157/4, 157/5, 157/6, 158/8, 158/9  w obrębie Malczyce

( pr. nr 7) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek ewidencyjnych nr 252/2 i 253  w obrębie Malczyce

5. Sprawy różne.

 


 

2023


 

   Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy  w dniu 12 grudnia 2023 r. o godz. 15.00  na temat:

 

 1. Informacja o stanie mieszkań komunalnych – harmonogram remontów.
 2. Informacja o stanie i planowanych remontach dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy na rok 2024.
 3. Prace nad budżetem Gminy Malczyce na rok 2024
 4. Podsumowanie rocznej pracy Stałych Komisji Rady Gminy. 
 5. Opracowanie planów pracy Komisji na 2024 r.
 6. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:

(pr. nr 102 ) przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy  Malczyce na lata 2024- 2035

(pr. nr 103)  budżetu Gminy Malczyce na 2024 r.

(pr. nr 104) uchwalenia planu pracy Rady Gminy Malczyce na 2024 r.(styczeń-kwiecień)

(pr. nr 105) uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Malczyce na lata 2024 - 2028

( pr. nr 106) wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Malczyce jako Organizatora publicznego transportu zbiorowego z Malczyckimi Usługami Komunalnymi Sp. z o.o. jako Operatorem umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

( pr. nr 107) wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 

( pr. nr 108) utworzenia Klubu „Senior+” w Malczycach oraz określenia zakresu i przedmiotu jego działania

( pr. nr 109) przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 ( pr. nr 110) przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 (pr. nr 111) uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malczycach

(pr. nr 112) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników oraz kandydatów na strażaków ratowników będących członkami ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Malczyce za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę

(pr. nr 113) zmian budżetu Gminy Malczyce na 2023 r.

( pr. nr 114) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

 7. Sprawy różne

 

Komisja Budżetu i Rozwoju Gminy w dniu 28 listopada 2023 r. o godz. 13.30   na temat:

 

 1. Prace nad budżetem Gminy Malczyce na rok 2024
 2. Informacja o stanie mieszkań komunalnych – harmonogram remontów.
 3. Informacja o stanie i planowanych remontach dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy na rok 2024.
 4. Opiniowanie projektów uchwał.

(pr. nr 81) określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości

(pr. nr 89) zmieniająca uchwałę  nr XLVI/249/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 marca 2018r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu w Malczycach prowadzonym przez Gminę Malczyce

 (pr. nr 90) wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz dotychczasowego najemcy w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Malczyce

 (pr. nr 91) wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz dotychczasowego najemcy w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Malczyce

(pr. nr 92) wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 

(pr. nr 93) wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 

(pr. nr 94) wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 

(pr. nr 95)   określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

(pr. nr 96) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 323/5 i 323/6 w obrębie Wilczków

(pr. nr 97) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 273 w obrębie Malczyce

(pr. nr 98) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych działek w północnej części obrębu Rusko

(pr. nr 99) zmiany Uchwały Nr XVII/75/07 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 (pr.nr 100) uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Malczyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024

(pr. nr 101) zmian w budżecie Gminy Malczyce na 2023 r.

 5.Sprawy różne

 


 

Komisja Budżetu i Rozwoju Gminy w dniu  17 października 2023 r. o godz. 15.00  na temat:

 

 1. Pozyskiwanie i wykorzystanie środków zewnętrznych w Gminie Malczyce
 2. Realizacja zadań inwestycyjnych i majątkowych w roku 2023 r.
 3. Prace nad budżetem – analiza wniosków do budżetu.
 4. Opiniowanie projektów uchwał.

(pr. nr 81) określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości

 (pr. nr 82) przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Malczyce do roku 2030 (w skrócie GPR 2030)

(pr. nr 83) zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

 (pr. nr 84) zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

 (pr. nr 85) uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Malczyce

 (pr. nr 86) wyboru ławników

 (pr. nr 87) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malczyce na lata 2023-2035

 (pr. nr 88) zmian w budżecie Gminy Malczyce na 2023 r.

5. Sprawy różne

 


 

Komisja Budżetu i Rozwoju Gminy oraz Komisja Oświaty, Spraw Społecznych, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu  19 września 2023 r. o godz. 15.00 na temat:

 1. Przygotowanie jednostek  oświatowych do roku szkolnego 2023/2024.

2. Opiniowanie projektów uchwał.

pr. nr 70) wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

(pr. nr 71) wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 

 (pr. nr 72) wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 

 (pr. nr 73) wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

 (pr. nr 74) wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

 (pr. nr 75) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w rejonie ul. Szkolnej w Malczycach

 (pr. nr 76) określenia wymagań jakie powinien spełniać  przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków  i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Malczyce

 (pr. nr 77) przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Malczyce na lata 2023-2038”

 (pr. nr 78) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malczyce na lata 2023-2035

 (pr. nr 79) zmian w budżecie Gminy Malczyce na 2023 r.

3. Sprawy różne

 


Komisja Oświaty, Spraw Społecznych, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisja Budżetu i Rozwoju Gminy komisja w terenie  w dniu 23.06.2023 r. o godz. 15.30

 1. Funkcjonowanie świetlic w Gminie – przegląd świetlic we wszystkich  miejscowościach Gminy.
 2. Funkcjonowanie sportu na terenie Gminy – informacja organizacji sportowych ze swojej działalności
 3. Przegląd placów zabaw i boisk sportowych.

 

Komisja Budżetu i Rozwoju Gminy posiedzenie w dniu 20.06.2023 r. o godz. 15.00

 1. Analiza wykonania Budżetu Gminy Malczyce za rok 2022.
 2. Informacja na temat działalności gminy w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym utrzymanie terenów rekreacyjnych i sportowych.
 3. Opiniowanie projektów uchwał:

(pr. nr 55) w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Malczyce

(pr.nr 56) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok

(pr.nr 57) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium

(pr. nr 58 ) trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Malczyce

(pr. nr 59) powołania Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2024-2027

(pr. nr 60) wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 

(pr. nr 61) wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 

(pr. nr 62) wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 

(pr. nr 63) wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 

(pr. nr 64) wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

(pr. nr 65) wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 

(pr. nr 66) wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

4. Sprawy różne


 

 

Komisja Budżetu i Rozwoju Gminy posiedzenie w dniu 23.05.2023 r. o godz. 14.00

 1. Informacja o przedsięwzięciach infrastrukturalnych w zakresie kanalizacji gminy – harmonogram prac.
 2. Analiza finansowa  i rzeczowa systemu gospodarowania odpadami
 3. Sprawozdanie z działalności gminy w zakresie współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 4. Analiza sprawozdania finansowego OSP.
 5. Informacja na temat ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy ochrona przeciwpowodziowa oraz wyposażenie i utrzymanie gminnego magazynu przeciwpowodziowego
 6. Opiniowanie projektów uchwał.

 (Pr. nr 39) w sprawie rozwiązania Komisji Statutowej

(Pr. nr 40) w sprawie uchylenia Uchwały nr XXXV/186/2017 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 kwietnia 2017 r.  w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Malczyce i nadania jej statutu

(Pr. nr 41) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 

(Pr. nr 42) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 

(Pr. nr 43) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 

(Pr. nr 44) w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Malczyce na lata 2023 – 2026

(Pr. nr 45) w sprawie wprowadzenia Regulaminu przewozu osób, bagażu i zwierząt w gminnym publicznym transporcie zbiorowym na terenie gminy Malczyce realizowanym przez operatora Malczyckie Usługi Komunalne Sp. z o.o.

(Pr. nr 46) w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/345/2023 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych i bezpłatnych oraz zasad taryfowych w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich na terenie gminy Malczyce

(Pr. nr 47) w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych  dla dzieci i młodzieży z terenu  gminy Malczyce”

(Pr. nr 48) w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania wsparcia materialnego uczniom w ramach „Lokalnego programu  wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Malczyce”

(Pr. nr 49) w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Malczyce

(Pr. nr 50) w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/293/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 października 2018 r.  w sprawie Statutu Gminy Malczyce

(Pr. nr 51) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Malczycach za 2022 rok

(Pr. nr 52) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Malczycach za 2022 rok

(Pr. nr. 53) w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Malczyce”

 

Komisja Budżetu i Rozwoju Gminy posiedzenie w dniu 18.04.2023 r. o godz. 14.00

 1. Spotkanie grantobiorców z przedstawicielem Gminy Domaniów w sprawie  zwrotu grantu w związku z wymianą źródeł ciepła.
 2. Sprawozdanie z działalności MUK za 2022 r.
 3. Informacja o przedsięwzięciach infrastrukturalnych w zakresie kanalizacji gminy – harmonogram prac.
 4. Opiniowanie projektów uchwał.

- ( pr. nr 29) zmiany uchwały Rady Gminy Malczyce nr III/21/2018 z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte programem oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego dla osób objętych programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

- (pr. nr 30) nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w miejscowości Malczyce

- (pr. nr 31) zmieniająca Uchwałę nr LII/308/2022 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Malczyce na lata 2023 – 2030, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

- (pr. nr 32) wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

- (pr. nr 33) wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

- (pr. nr 34) wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

- ( pr. nr 35) przyjęcia Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu  gminy Malczyce

-  ( pr. nr 36 ) przyjęcia regulaminu udzielania wsparcia materialnego uczniom w ramach „Lokalnego programu  wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Malczyce”

5. Sprawy różne


 

 

Komisja Oświaty, Spraw Społecznych, Rolnictwa i Ochrony Środowiska posiedzenie w dniu 18.04.2023 r. o godz. 13.00

 1. Sprawozdanie z działalności MUK za 2022 r. – temat będzie omówiony na komisji Budżetu i Rozwoju Gminy
 2. Lokalizacja dzikich wysypisk śmieci i koszty ich likwidacji oraz przeciwdziałanie ich powstawaniu.
 3. Kontrola stanu dróg gminnych oraz potrzeby ich remontu po uszkodzeniach zimowych.
 4. Opiniowanie projektów uchwał.
 5. Sprawy różne

 


 

Komisja Rewizyjna w dniu 28.03.2023 r. o godz. 11.00

1. Kontrola działalności Malczyckich Usług Komunalnych Sp z o.o

 


 

 

Komisja Budżetu i Rozwoju Gminy oraz Komisja Oświaty, Spraw Społecznych, Rolnictwa i Ochrony Środowiska posiedzenie w dniu 21.03.2023 r. o godz. 14.30

 1. Sprawozdanie z działalności GOPS, SP ZOZ, GOKiS.
 2. Analiza sprawozdania finansowego GOPS, SP ZOZ, GOKiS.
 3. Opiniowanie projektów uchwał:

(Pr. nr 19) w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Malczyce

(Pr. nr 20) w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Malczyce w 2023 roku.

(Pr. nr 21) zmieniająca Uchwałę nr XX/137/2020 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 sierpnia 2020r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Malczyce.”

(Pr. nr 22) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz dotychczasowego najemcy w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Malczyce

(Pr. nr 23) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w południowej części obrębu Chomiąża oraz w południowo-wschodniej części obrębu Rachów.

(Pr. nr 24) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 

(Pr. nr 25) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

(Pr. nr 26) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Malczyce a Gminami tworzącymi Inny Instrument Terytorialny Subregionu Wrocławskiego, wydzielania na ten cel odpowiedniego majątku oraz opracowania dokumentu strategicznego Innego Instrumentu Terytorialnego na lata 2021-2027, zwanym Strategią IIT SW.

(Pr. nr 27) w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych i bezpłatnych oraz zasad taryfowych w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich na terenie gminy Malczyce

     4. Sprawy różne.

 


 

Komisja Budżetu i Rozwoju Gminy oraz Komisja Oświaty, Spraw Społecznych, Rolnictwa i Ochrony Środowiska posiedzenie w dniu 21.02.2023 r.

 1. Informacja o działalności Gminy w zakresie wykorzystania środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2022.
 2. Analiza sprawozdania finansowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 3. Analiza stanu bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego.
 4. Opiniowanie projektów uchwał.

(pr.nr 6) w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia nauczycieli, na które będzie przyznawane dofinansowanie w 2023 roku

(pr.nr 12)  w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Malczyce na lata 2023-2030

(pr.nr 13) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w rejonie ul. Szkolnej w Malczycach

(pr.nr 14) w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego o zmianę rodzaju miejscowości

(pr.nr 15) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 

(pr.nr 16) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

       5. Sprawy różne

 


 

 

Komisja Budżetu i Rozwoju Gminy oraz Komisja Oświaty, Spraw Społecznych, Rolnictwa i Ochrony Środowiska posiedzenie w dniu 24.01.2023 r. 

 1. Sprawozdanie z działalności promocji oraz kalendarz imprez na rok 2023 w Gminie Malczyce.
 2. Analiza wydatków na promocję Gminy Malczyce za 2022 r.
 3. Informacja o działalności świetlic wiejskich, plan na 2023 r. – harmonogram zajęć.
 4. Wybór zastępcy przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy 
 5. Wybór zastępcy przewodniczącego Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
 6. Opiniowanie projektów uchwał:

(pr. nr 2) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 

(pr. nr 3) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 

(pr. nr 4) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 

(pr. nr 5) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 

(pr. nr 6) w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia nauczycieli, na które będzie przyznawane dofinansowanie w 2023 roku - wycofany

 (pr. nr 7) w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu obowiązującej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych

(pr. nr 8) w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych „na żądanie”, organizowanych na terenie gminy Malczyce i udostępnionych dla operatorów i przewoźników publicznego transportu zbiorowego oraz warunków i zasad korzystania z nich 

(pr. nr 9) w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami do budynków mieszkalnych przy ul. Szkolnej w  Rusku”

 

      7. Sprawy różne

 

2022

 Komisja Budżetu i Rozwoju Gminy posiedzenie w dniu 27.12.2022 r. o godz. 13.00

 1. Opracowanie planu pracy i przyjęcie przez poszczególne Komisje Stałe Rady Gminy.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

(pr. nr 84) wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malczyce na lata 2023- 2035

(pr. nr 85) budżetu Gminy Malczyce na 2023 r.

(pr. nr 86) uchwalenia planu pracy Rady Gminy Malczyce na 2023 r.

( pr.nr 87) zmiany regulaminu określającego wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Malczyce

(pr.nr 88) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Malczyce na lata  2023 - 2026

(pr. nr 89) nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Malczyce

 (pr.nr 90) rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Malczyce

(pr. nr 91) określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu obowiązującej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych

(pr. nr 92) wyrażenia zgody zawarcie przez Gminą Malczyce jako Organizatora publicznego transportu zbiorowego z  Malczyckimi Usługami Komunalnymi Sp. z o.o. jako Operatorem umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

3.Sprawy różne

 


 

 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji posiedzenie w dniu 20 grudnia 2022 r. o godz. 15.00

1. Skargi na bezczynność Wójta Gminy Malczyce w związku z niewykonywaniem  czynności nakazanych prawem, polegających na zapewnieniu dostępu do danych przestrzennych, dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 


 

  Komisja Budżetu i Rozwoju Gminy posiedzenie w dniu 13.12.2022 r. o godz. 14.00

 1. Prace nad budżetem Gminy Malczyce na 2023 r -  projekt budżetu
 2. Opracowanie planu pracy poszczególnych Komisji Stałych Rady Gminy.
 3. Sprawy różne

 


 

 Komisja Budżetu i Rozwoju Gminy posiedzenie w dniu 29.11.2022r. o godz. 14.30 

 1. Analiza finansowa i rzeczowa systemu gospodarki odpadami.   
 2. Opiniowanie projektów uchwał:

( pr. nr 81) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  na 2023 rok

(pr. nr 82) w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od środków transportowych

(pr.nr 83) w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Malczyce na lata 2023-2030, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

     3. Sprawy różne


 

Komisja Rewizyjna  posiedzenie w dniu  22 listopada  2022 r. o godz. 14.00

 1. Kontrola realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w szczególności związanych z rozliczeniem finansowym.
 2. Sprawy różne

 


 

 Komisja Budżetu i Rozwoju Gminy oraz Komisja Oświaty, Spraw Społecznych, Rolnictwa i Ochrony Środowiska posiedzenie w dniu 22 listopada 2022 r. o godz. 15.00

 1. Strategia Rozwoju Gminy Malczyce na lata 2023-2030
 2. Prace nad budżetem  Gminy Malczyce na 2023 rok.  
 3. Opiniowanie projektów uchwał:

- ( pr. nr 75) w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Malczyce

- (pr. nr 77) zmieniająca uchwałę  nr XLVI/249/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 marca 2018r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu w Malczycach prowadzonym przez Gminę Malczyce

- ( pr. nr 78) uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Malczyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023

- (pr. nr 79) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malczyce na lata 2022-2028.

- (pr. nr 80) zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2022 r.

    4. Sprawy różne

 

 


Liczba odwiedzin: 687
Osoba, która wytworzyła informację: Redaktor
Osoba, która odpowiada za treść: Redaktor
Osoba, która opublikowała informację: Redaktor
Data wytworzenia informacji: 2022-11-22 10:58:59
Data udostępnienia informacji: 2022-11-22 11:59:34
Data ostatniej modyfikacji: 2024-02-05 10:15:45
Dziennik zmian